Author: | Category: Transporto Naujienos |

A. Ufarto/ BFL nuotr.

A. Ufarto/ BFL nuotr.

Pa­sie­nio pos­tuo­se vai­ruo­to­jus da­bar ap­tar­nau­ja ge­riau, ta­čiau vis dar im­ami ky­šiai. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus ir Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Skaid­ru­mo li­ni­ja“ kal­bin­to to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jo ma­ny­mu, šiuo me­tu ky­šių mo­kė­ji­mas ap­si­mo­ka vi­siems – ir vai­ruo­to­jams, ir vers­li­nin­kams, ir mui­ti­nės dar­buo­to­jams.

Ko­kia yra jū­sų pa­tir­tis ker­tant ke­lio pos­tus? Ty­ri­mai ro­do, kad pro­ce­dū­ros ir įvai­rių do­ku­men­tų tvar­ky­mas mui­ti­nė­se yra la­bai ko­rum­puo­tas.

Pa­sku­ti­nius tris me­tus ne­gir­dė­jau, kad Lie­tu­vos – Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je bū­tų rei­ka­lau­ja­ma, kaip bu­vo kal­ba­ma, mo­kė­ti. Pa­dė­tis yra ti­krai pa­ge­rė­ju­si. Ma­nau, kad pa­sie­nio pos­tuo­se la­biau skriau­džia­mi ki­ta­tau­čiai vai­ruo­to­jai: ru­sai, len­kai, če­kai, ju­gos­la­vai, grai­kai. O Lat­vi­jos – Ru­si­jos pa­sie­ny­je yra mo­ka­ma už tai, kad tu at­va­žia­vai, ki­taip tu ne­pra­va­žiuo­si. Gal ir pra­va­žiuo­si, bet už­gai­ši lai­ko. Ga­lė­tų vai­ruo­tuo­jai ir ne­mo­kė­ti Lat­vi­jos – Ru­si­jos pa­sie­ny­je, ta­čiau tai ne­nau­din­ga ga­vė­jui Ru­si­jo­je, ne­nau­din­ga siun­tė­jui. Kaip ir vi­sur gy­ve­ni­me, mui­ti­nin­kų taip pat vi­so­kių at­si­ran­da: yra gud­res­nių mui­ti­nin­kų, ki­tas są­ži­nin­ges­nis, ki­tas, jei ma­to ko­kią klai­de­lę pas ta­ve do­ku­men­tuo­se, tra­ge­di­jos nė­ra, bet jis pa­si­nau­dos pro­ga. Ir mes, vai­ruo­to­jai, tar­pu­sa­vy­je pa­kal­ba­me, kad ir pa­tys pri­pra­ti­nam, nes vi­sur ve­ja, vi­sur rei­kia sku­bė­ti, yra nu­sta­ty­tas dar­bo lai­kas, o pa­sie­niuo­se mes dau­giau­siai pra­ran­da­me to bran­gaus lai­ko. Yra va­di­na­mie­ji bi­lie­tė­liai (mo­kė­ji­mai – TILS), ku­riuos tu duo­di, kad mui­ti­nin­kas at­lai­džiau, grei­čiau štam­pą už­dė­tų, kad ne­itų rū­kyt, kad ka­vos ne­ger­tų.

O kiek toks „bi­lie­tė­lis“ kai­nuo­ja?

Nuo po­ros šim­tų rub­lių. Ga­lim sa­kyt, kad nuo 200 – 300 rub­lių (nuo 17 – iki 25,5 li­tų –TILS) iki 1000 rub­lių (85 li­tų – TILS) ir dar dau­giau. Nes čia pri­klau­so nuo pa­mai­nos, pri­klau­so nuo, koks pas ta­ve kro­vi­nys, ar prob­le­miš­kas. O Lie­tu­vo­je, kon­tei­ne­rių ter­mi­na­le Klai­pė­do­je, kur prieš ke­lis me­tus su­ėmė mui­ti­nin­kų, „bi­lie­tas“ kai­nuo­da­vo 20 li­tų.

Visą interviu su vairuotoju rasite čia.