Vairuotojas: už kelis šimtus rublių sieną kerti greičiau

Paskelbė   Transporto Naujienos

Pa­sie­nio pos­tuo­se vai­ruo­to­jus da­bar ap­tar­nau­ja ge­riau, ta­čiau vis dar im­ami ky­šiai. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus ir Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Skaid­ru­mo li­ni­ja“ kal­bin­to to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jo ma­ny­mu, šiuo me­tu ky­šių mo­kė­ji­mas ap­si­mo­ka vi­siems – ir vai­ruo­to­jams, ir vers­li­nin­kams, ir mui­ti­nės dar­buo­to­jams. Ko­kia yra jū­sų pa­tir­tis ker­tant ke­lio pos­tus? Ty­ri­mai ro­do, kad pro­ce­dū­ros ir įvai­rių do­ku­men­tų tvar­ky­mas… Skaityti daugiau