Author: | Category: Transporto Naujienos |

2013 m. kovo mėnesį Valstybinė darbo inspekcija (VDI)  surengė prevencinę transporto įmonių, teikiančių krovinių pervežimo tolimaisiais reisais paslaugas, tikrinimų akciją ir pristato jos rezultatus.

Vertinant darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi Lietuvos įmonėse, pastebima tendencija, jog tolimųjų reisų įmonės išlieka padidintos rizikos sektorius, kuriame darbuotojų teisės pažeidžiamos dažnai.

Pažymėtina, kad iš 2012 m. VDI gautų bei išnagrinėtų 6161 piliečių skundų dėl darbo teisės bei darbų saugos pažeidimų 316 buvo iš transporto įmonių darbuotojų (lyginant su kitais sektoriais- iš statybinių įmonių – 1070, žemės ūkio – 273, miškininkystės ir medienos ruošos – 112, iš medienos apdirbimo įmonių –103, baldų gamybos – 55 skundai ir pranešimai). Daugiausiai – 176 prašymai ir skundai buvo gauti dėl darbo užmokesčio, iš jų 87 dėl galutinio atsiskaitymo ir pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimo; 55 -dėl darbo apmokėjimo organizavimo, darbo užmokesčio mokėjimo terminų, vietos ir tvarkos.

Per 2012 metus transporto įmonėse įvyko 15 mirtinų ir 34 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Tai sudaro po ketvirtadalį visų šalyje įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Atkreiptinas dėmesys, kad mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficientas (mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius, tenkantis 100 000 darbuotojų) 3,4 karto viršija šalies vidurkį. Atsižvelgiant į tai, kad transporto sektorius išlieka viena iš rizikingiausių ekonominės veiklos sričių, 2013 m. kovo mėn. buvo surengta transporto įmonių, teikiančių krovinių pervežimo tolimaisiais reisais paslaugas, tikrinimų akcija.

Patikrinimų metu pagal iš anksto parengtą kontrolinį klausimyną buvo patikrinta 318 transporto įmonių visose Lietuvos apskrityse. Darbo inspektoriai akcijos metu tikrino keturias darbo santykių laikymosi sritis: darbo sutarčių sudarymo su vairuotojais tvarką, darbo laiko ypatumų tinkamą taikymą, poilsio laiką bei garantijas dėl darbo užmokesčio ir tarnybinių komandiruočių apmokėjimo:

1. Analizuojant darbo sutarčių sudarymo tvarką transporto įmonėse pastebėtina, kad didžiojoje dalyje įmonių darbo sutartys sudaromos tinkamai, įregistruojamos darbo sutarčių registravimo žurnale, tačiau 24 tikrintose įmonėse (7,5% visų tikrintų įmonių) nustatyta, jog darbo sutarčių egzemplioriai nebuvo įteikti darbuotojui;

2. Tikrinant darbo ir poilsio laiko ypatumus, taikytinus tolimųjų reisų vairuotojams, nustatyta, kad 49 (15,4%) įmonėse darbuotojų savaitės darbo laiko vidurkis viršija 48 valandas, 53 (16,7%) įmonėse nustatyta, jog be pertraukos vairuotojai vairavo transporto priemonę ilgiau nei 6 valandas. 93 (29,2%) įmonėse vairuotojų darbo laikas nebuvo apskaitomas naudojant tachografus ir identifikavimo korteles, naudojamas darbo ir poilsio laiko apskaitai skaitmeniniuose tachografuose ir 189 (59,4%) įmonėse buvo netinkamai pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, t.y., vairuotojų dirbtas laikas pagal skaitmeninių tachografų duomenis neatitinka darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose užfiksuotų duomenų, nežymimas naktinis darbas, darbas švenčių dienomis.

3. Tikrinant poilsio laiko nuostatų taikymą vairuotojams daugiausiai pažeidimų nustatytadėl papildomų kasmetinių atostogų suteikimo- 36 (11,3%) įmonėse vairuotojams nebuvo suteikiamos papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje, už ypatingą darbų pobūdį, t.y., darbą, atliekamą kelionėje. 20 (6,3%) įmonių nustatyti pažeidimai dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos.

4. Tikrinant vairuotojų darbo užmokesčio mokėjimo bei tarnybinių komandiruočių įforminimo tvarką daugiausiai pažeidimų nustatyta dėl naktinio darbo apmokėjimo- 143 (45%) įmonėse vairuotojams už darbą naktį nebuvo mokama Darbo kodekso 193 str. nustatyta tvarka, 85 (26,7%) įmonėse nebuvo mokamas ne mažesnis nei dvigubas darbo užmokestis už darbą švenčių dienomis (Darbo kodekso 194 str.).

Dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos nustatyta, kad 30 (9,4%) įmonių darbo užmokestis vairuotojams buvo mokamas ne už darbo laiką, bet už nuvažiuotų kilometrų skaičių. Tikrinant tarnybinių komandiruočių apmokėjimą, nustatyta, kad 119 (37,4%) įmonių nebuvo tinkamai kompensuojamos su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos, t.y., nebuvo išmokama ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios. 48 (15%) įmonėse nustatyta, jog darbuotojams nors ir išmokėti dienpinigiai, tačiau jais buvo dengiamos kitos su komandiruote susijusios išlaidos- kuro išlaidos, kelių mokesčiai ir pan.

Administraciniai teisės pažeidimai

Patikrinimų metu buvo surašyti 102 administracinių teisės pažeidimų protokolai ir skirta 29600 Lt baudų. Daugiausiai protokolų- 78 – surašyti dėl darbo laiko apskaitos pažeidimų: dažniausiai pasikartojantys pažeidimai- vairuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, taip pat neapskaitomas vairuotojų naktinis, viršvalandinis darbas bei darbas švenčių dienomis. 10 administracinių teisės pažeidimų protokolų surašyta dėl darbo užmokesčio mokėjimo pažeidimų, 5- dėl tachografų duomenų nesaugojimo ir (ar) vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimai (nuo 5 iki 10 procentų kelių transporto priemonių), 3- dėl tachografų duomenų nesaugojimo ir (ar) vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimai (nuo 10 iki 20 procentų kelių transporto priemonių), 2- dėl tachografų duomenų nesaugojimo ir (ar) vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimai (daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių), 4- dėl darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimų.

Šaltinis: www.vdi.lt