Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis

Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui. Šiuo atveju taip pat taikomos šios Konvencijos nuostatos.

Važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Šie parašai gali būti atspausdinti spaustuviniu būdu arba pakeisti siuntėjo ir vežėjo spaudais, jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai, kurioje surašytas važtaraštis. Pirmasis važtaraščio egzempliorius perduodamas siuntėjui, antrasis – lydi krovinį, o trečiasis – lieka pas vežėją.

Kai skirtas vežti krovinys pakraunamas į keletą transporto priemonių arba jis yra nevienarūšis ar išskirstytas keliomis partijomis, siuntėjas arba vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai pakrautai transporto priemonei, kiekvienai krovinio rūšiai arba kiekvienai krovinio partijai

1. Važtaraštyje turi būti nurodyti tokie duomenys:

a) važtaraščio surašymo vieta ir data;

b) siuntėjo pavadinimas ir adresas;

c) vežėjo pavadinimas ir adresas;

d) krovinio priėmimo vieta ir data bei jo pristatymo vieta;

e) gavėjo pavadinimas ir adresas;

f) krovinio rūšies nustatytas žymėjimas, jo įpakavimo būdas, o vežant pavojingus krovinius – jo pavojingumo klasė ir numeris;

g) krovinio vietų skaičius, jų išdėstymo ypatumai ir numeriai;

h) krovinio bruto masė ar kitais matavimo vienetais išreikštas krovinio kiekis;

i) su vežimu susiję mokėjimai (mokestis už vežimą, papildomi mokėjimai, muitinės mokesčiai ir rinkliavos bei kiti mokėjimai, imami nuo sutarties surašymo iki krovinio pristatymo momento);

j) muitinės formalumams atlikti ir kitos reikiamos instrukcijos;

k) nurodymas, kad vežama nepriklausomai nuo visų išlygų, remiantis šios Konvencijos nuostatomis

2. Prireikus važtaraštyje turi būti ir šie duomenys:

a) nurodymas, kad perkrauti draudžiama;

b) išlaidos, kurias prisiima siuntėjas;

c) išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį;

d) deklaruota krovinio vertė ir papildoma jo vertė siuntėjui;

e) siuntėjo instrukcijos vežėjui dėl krovinio draudimo;

f) vežimo sutarties įvykdymo terminas;

g) perduotų vežėjui dokumentų sąrašas.

Susitariančios Šalys į važtaraštį gali įrašyti ir kitus duomenis, kurie, jų nuomone, yra reikalingi.

Vadovaujantis 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.164, jis buvo privalomas transporto dokumentas ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, užsienio valstybių ūkio subjektų padaliniams Lietuvos Respublikoje ir fiziniams asmenims, turintiems patentus gabenti krovinį kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2001 m. birželio 8 d. Įsakymu Nr.168 ir 2002 m. birželio 20 d. Įsakymu Nr.181 finansų ministras pakeitė šių važtaraščių naudojimo subjektą ir objektą

Šaltinis: Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), krovinių ir transporto birža TimoComTrackbacks/Pingbacks

  1.  CMR važtaraštis vežėjui – vienas svarbiausių dokumentų | KROVINIŲ TRANSPORTAVIMAS